Nomas noteikumi

01.09.2011

DEKONOMA NOTEIKUMI

Mob.t. + 371 28 78 78 98  /  + 371 28 78 98 98    E: deko@dekonoma.lv   A: Pāles iela 14, Rīga, LV-1024

TERMINI

„Dekorācijas”

-   lietas, kuras Iznomātājs iznomā Nomniekam.

„Iznomātājs”

-   „Iguāna” SIA, vienotās reģistrācijas numurs: 40103272070.

„Nomnieks”

-   šo noteikumu beigās parakstījusies fiziskā persona vai juridiskā persona, kuras vārdā tā parakstījusies.

„Noteikumi”

-   šie noteikumi ar pielikumiem.

„Pasūtījuma forma”

-   Noteikumu pielikums, kurā uzskaitītas Dekorācijas, to vērtība, uzstādīšanas vieta, laiks un nomas ilgums.

NOTEIKUMU PRIEKŠMETS

Pasūtījuma formā uzskaitīto Dekorāciju noma par atlīdzību saskaņā ar šiem Noteikumiem.

NOMAS MAKSA

Pasūtījuma formā norādītā Nomas maksa, kas ietver Dekorāciju nomas maksu, atlīdzību par Dekorāciju piegādi un uzstādīšanu.

NOMAS MAKSAS SAMAKSA

Nomas maksas avanss (maksa par Dekorāciju rezervēšanu) 30 % apmērā no Nomas maksas maksājams vienlaicīgi ar šo Noteikumu parakstīšanu. 

Nomas maksas atlikums 70 % apmērā no Nomas maksas maksājams pirms Dekorāciju piegādes.

NOMAS MAKSAS SAMAKSAS VEIDS

Skaidrā naudā       Ar naudas pārvedumu

DROŠĪBAS DEPOZĪTS

Drošības depozīts tiek aprēķināts 30 % apmērā no Pasūtījuma formā uzrādītās Dekorāciju vērtības. Drošības depozīts maksājams vienlaicīgi ar Nomas maksu. Pēc Dekorāciju atgriešanas Iznomātājam saskaņā ar šiem Noteikumiem, Drošības depozīts atmaksājams Nomniekam.

DEKORĀCIJU REZERVĒŠANA

Pasūtījuma formā norādītās Dekorācijas uzskatāmas par rezervētām Nomniekam pēc Nomas maksas avansa saņemšanas.

ATTEIKŠANĀS NO PASŪTĪJUMA

Nomnieks ir tiesīgs attiekties no Dekorāciju nomas ar rakstisku paziņojumu.

Ja Nomnieks atsakās no Dekorāciju nomas līdz Dekorāciju piegādes uzsākšanai, Iznomātājam ir tiesības kā kompensāciju paturēt Nomas maksas avansu.

Ja Nomnieks atsakās no Dekorāciju nomas pēc Dekorāciju piegādes uzsākšanai, Nomniekam ir pienākums samaksāt Iznomātājam Nomas maksu pilnā apmērā.

DEKORĀCIJU PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA

Dekorāciju piegādi un uzstādīšanu veic Iznomātājs, izņemot, ja Puses vienojas citādi. Dekorācijas tiek nodotas Nomniekam ar pieņemšanas – nodošanas aktu.

Iznomātājs Dekorācijas piegādā un uzstāda Pasūtījuma formā norādītā vietā un laikā. Nomnieka pienākums ir nodrošināt, ka Iznomātājs var netraucēti veikt Dekorāciju uzstādīšanu.

 

DEKORĀCIJU DEMONTĀŽU

 

Dekorāciju demontāžu veic Iznomātājas. Dekorācijas tiek pieņemtas no Nomnieka ar pieņemšanas – nodošanas aktu.

Iznomātājs Dekorāciju demontāžu veic Pasūtījuma formā norādītā laikā. Nomnieka pienākums ir nodrošināt, ka Iznomātājs var netraucēti veikt Dekorāciju demontāžu.

RISKA PĀREJA

Nomnieks ir atbildīgs par Dekorāciju bojājumiem vai bojāeju no Dekorāciju pieņemšanas līdz Dekorāciju nodošanas brīdim.

ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANA

Ja Dekorācijām ir nodarīti bojājumi vai tās ir gājušas bojā, Nomnieks sedz Iznomātājam visus zaudējumus, kādi Iznomātājam radīsies saistībā ar Dekorāciju atjaunošanu un aizvietošanu.

 

STRĪDU IZSKATĪŠANA

 

Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šiem Noteikumiem, kas skar tos vai to pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks galīgi izšķirts Rīgas Starptautiskajā šķīrējtiesā saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu, latviešu valodā un viena šķīrējtiesneša sastāvā.

 

Iznomātājs:

 

Iguāna, SIA

 

40103272070

 

Adrese: Pāles iela 14, Rīga, LV-1024

 

____________________ [paraksts, atšifrējums]

 

Rīgā, _______________ [datums]

 

Nomnieks:

 

____________________ [vārds, uzvārds vai nosaukums]

 

____________________ [personas kods vai reģistrācijas numurs]

 

____________________ [adrese]

 

____________________ [paraksts, atšifrējums]

 

Rīgā, _______________ [datums]

 

 

 

nomas_noteikumu  |  FAQ  |  kontakti
Copyright © 2011 DEKONOMA.
All rights reserved.
Design & programming